Λόγοι Πατέρων

Η εκζήτησις του θελήματος του Θεού είναι το σπουδαιότερον έργον της ζωής ημών, διότι "οδεύοντες την οδόν" του θελήματος του θεού γινόμεθα μέτοχοι της αιωνίου θείας ζωής
Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης